School voor Opleidingsvorm 4

Een Buitengewone school voor Buitengewone leerlingen!

BuSO-provinciaal instituut Heynsdaele is een school voor Opleidingsvorm 4.
Opleidingsvorm 4, kortweg OV4, is er voor leerlingen die intellectueel gewoon onderwijs kunnen volgen, maar omwille van speciale noden naar BuSO worden verwezen.

De school van Heynsdaele verstrekt secundair onderwijs voor type 3 en voor type 9.

  • NIEUW: Leerlingen met autisme, die een CLB-verslag hebben voor OV4 / Type 9
  • Leerlingen die omwille van gedrags- en/of emotionele problemen, een CLB-verslag hebben voor OV4 / Type 3.
  • In overeenstemming met het M-decreet, worden deze verslagen enkel opgemaakt door het CLB van de laatst bezochte school. Indien u, of uw CLB hierover vragen hebben, kunt u best tijdig hierover met ons, of met ons CLB, contact opnemen!


Wij bieden onze leerlingen:

  • Een volwaardige beroepsopleiding

Onze leerlingen kunnen  bij ons terecht voor een volwaardige beroepsopleiding. Zo kunnen zij hetzelfde getuigschrift van het zesde leerjaar beroepsonderwijs bekomen, als in het gewoon onderwijs. Per leerjaar werken wij met precies dezelfde A-, B-, of C-attesten als een gewone beroepsschool.
Sommige van onze leerlingen verblijven gedurende een deel van hun schoolloopbaan in het Multifunctioneel Centrum (MFC) Heynsdaele. Deze jongeren kunnen zich in onze school laten inschrijven in een van onze richtingen, mits zij over het juiste CLB-verslag beschikken. Zo voldoen zij aan de leerplicht en behouden zij hun slaagkansen voor de periode van verblijf. Zij hoeven dus geen schooljaar te verliezen wanneer zij weer naar hun thuis- en schoolsituatie teruggaan. Samenwerking tussen onze school en MFC kan in een aantal gevallen een duidelijke meerwaarde betekenen voor een jongere. Als school werken wij daarom uiteraard ook met andere MFC's en voorzieningen samen. Voor inschrijving in het MFC, dient u ook contact op te nemen met uw CLB. Meer informatie vindt u hierover in de rubriek MFC op deze website.
Wij bieden de leerling dé mogelijkheid om een beroep te leren, met echte kansen op de arbeidsmarkt, op het niveau van beroepsonderwijs.
Daarvoor beschikken wij over degelijk uitgeruste en veilige ateliers, waarin de jongere deskundig begeleid wordt, en waarin al het nodige materiaal (werkkledij, werkgerief, grondstoffen,…) voorzien wordt.
  • Kostenloos onderwijs

Boeken, werkbladen, schrijfgerief, werkmateriaal en werkkledij hoeven niet aangekocht te worden. Wij stellen dit de leerlingen ter beschikking zonder meerkost. Zo kunnen alle leerlingen op ieder moment over het nodige materiaal beschikken. Ook andere onkosten worden door ons gedragen. Indien een leerling opzettelijk iets zou vernielen, of een werkpak moet hersteld of vervangen worden, rekenen wij dat natuurlijk wel door.

Wat hebben wij nodig voor een inschrijving?Een verslag OV4, Type 3 of Type 9, dat opgemaakt is door het CLB van de laatst bezochte school.

  • Dit verslag is een wettelijke vereiste tot inschrijving. Neem hiervoor contact op met het CLB van de voorgaande school!

  • De wil om samen te werken! Zonder een medewerking van de jongere, maar ook van ouders/voogden, begeleidende en verwijzende instanties, succes niet te behalen. Bij het totaal afwezig zijn van motivatie, is inschrijving daarom niet zinvol. Zowel de school, als het MFC Heynsdaele, zijn open voorzieningen , die enkel jongeren kan begeleiden die openstaan voor begeleiding.

    Ook verwachten wij een blijvend engagement van de andere betrokkenen. Samen met hen willen wij een sociaal vangnet vormen voor onze leerlingen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om samen het uiteindelijke doel te bereiken: volwaardige integratie van de jongere in de maatschappij .
Wij kijken er naar uit om met u samen te werken!