Intake‎ > ‎

Wachtbeheer via de Intersectorale Toegangspoort

Sinds 16/09/2014 gebeuren aanvragen via de Intersectorale Toegangspoort. Deze verschijnen op de kandidatenlijst waar de psycholoog en sociale dienst toegang tot heeft. Ook de wachtlijsten worden online beheerd volgens de geldende afspraken van jeugdhulpregie.

Indien U rechtstreeks contact opneemt met Heynsdaele voor informatie rond de aanmeldingsprocedure, dan geeft de psycholoog of de sociale dienst in dat geval extra uitleg. De aanmeldingsprocedure wordt pas opgestart nadat de betreffende jongere op de kandidatenlijst is verschenen.

Wanneer een jongere verschijnt op onze kandidatenlijst screent het opnameteam (maatschappelijk assistent, psychiater, psycholoog) het dossier. Zij kijken of het dossier voldoet aan de vastgelegde opnamecriteria en bekijken of de aard van de problematiek binnen onze begeleidingsmogelijkheden valt. Indien het dossier voldoet aan de formele opnamecriteria en er geen tegenindicaties zijn wordt de kandidaat op de betreffende wachtlijst geplaatst, afhankelijk van de eigenlijke hulpvraag. Wij hanteren volgende wachtlijsten:

·        ASS 5/7 (slechts sporadische weekend- en vakantieopvang mogelijk)

·        GES 5/7 (slechts sporadische weekend- en vakantieopvang mogelijk)

·        GES 7/7 (continu weekend- en vakantieopvang mogelijk)

·        Mobiele- en/of ambulante begeleiding

Van zodra er een vrije plaats is binnen een bepaalde wachtlijst neemt een lid van het opnameteam contact op met de eerstvolgende kandidaat, volgens de geldende regels van jeugdhulpregie. Er wordt dan een motivatiegesprek ingepland.

 

Het motivatiegesprek

Wij nodigen de jongere en de ouders uit voor een eerste gesprek.

Indien er naast een vraag voor begeleiding vanuit het MFC, ook de vraag is naar opstart in BUSO Heynsdaele worden zowel de schooldirecteur als de schoolpedagogen uitgenodigd voor het gesprek. Dit gesprek zal dan aansluitend plaatsvinden op het motivatiegesprek.

Om de jongere voldoende de kans te geven zijn eigen inbreng te doen, wordt het gesprek met hem afzonderlijk gevoerd. Hierbij zijn de psycholoog en de orthopedagoog aanwezig. De maatschappelijk assistent voert gelijktijdig een gesprek met de ouders en/of derden.

Bij het onderhoud peilen we ernaar in hoeverre ouders en jongere een hulpvraag hebben en wat de aard van die vraag is. 

Van onze kant gaan we ons hulpaanbod en visie verduidelijken. Aan ouders en jongere wordt uitgelegd dat we vanwege de verwijzer enige informatie ontvingen, en dat we, eens zijn begeleiding hier effectief start, een dossier openen op naam van de jongen waarin betekenisvolle gegevens dag na dag worden bijgehouden. De inhoud daarvan wordt aan de gebruiker gecommuniceerd, echter niet aan enige andere niet rechterlijke instantie zonder expliciete toestemming van de gebruiker. 

Nadien komt iedereen samen om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Na het gesprek krijgt de jongere en de ouders/derden de wegwijzer mee waarin het globale aanbod van de voorziening en de algemene verwachtingen nog eens nagelezen kunnen worden. Als ouders én jongere het aanbod accepteren en dus instemmen met begeleiding van het MFC (zij het verblijf, dagopvang, dagbesteding en/of mobiele begeleiding) kunnen er afspraken gemaakt worden omtrent het verdere verloop van de intake. 


Comments