Natuurbeheer‎ > ‎

FAQ


Bosgebied Provinciaal Instituut Heynsdaele in vraag en antwoord

1.      Waar ligt het bosgebied in Heynsdaele?

Tot het bosgebied van het provinciaal Instituut Heynsdaele behoren alle gronden binnen de rode lijn op de bijgaande luchtfoto. Voor alle bomen in het bosgebied is een bosbeheerplan opgesteld dat loopt tot en met 2026. Voor de maatregelen die hierin beschreven staan, is geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld over kappen van bomen, aanleggen van poelen, enz.

2.      Wat met de bomen buiten het bosgebied?

De bomen buiten het bosgebied vallen niet onder de beheermaatregelen van het bosbeheerplan. Voor elke ingreep hieraan dient dus wel voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning (met advies door het Agentschap voor Natuur en Bos) te worden aangevraagd en verkregen alvorens de werken te kunnen starten. Wanneer bomen buiten het bosgebied staan, betekent dit dus niet dat ze zomaar mogen geveld worden.

3.      Wat is de rol van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Heynsdaele?

Het ANB houdt toezicht op alle werkzaamheden in het bosgebied, levert adviezen voor de bomen daarbuiten en speurt overtredingen op tegen de boswetgeving. Het ANB wordt vertegenwoordigd door de boswachter. Voor Heynsdaele is dit de heer Johan Cordier (0479/67 95 47).

4.      Wie coördineert de bosbouwwerken voor Heynsdaele?

Het bosbeheerplan voor Heynsdaele wordt opgevolgd door de provinciale directie Sport & Recreatiedomeinen, die ondermeer ook de bosgebieden van Puyenbroeck, Het Leen, Het Gentbos, Den Blakken en De Roomakker coördineert. Aanspreekpunt is de heer Jos De Laender (0476/25 74 47). Het bosbeheer voor Heynsdaele gebeurt uiteraard in nauw overleg met het ANB en met de diensten van het Instituut.

5.      Welke toekomstvisie is er voor Heynsdaelebos?

Op dit ogenblik wordt het merendeel van het bos door Beuk gedomineerd. Doordat de Beuk een uitgesproken schaduwboomsoort is en monotone Beukenbestanden een sterk gesloten bladerdek hebben, komen andere boomsoorten niet of moeilijk tot ontwikkeling of worden ze verdrongen. Om hieraan te verhelpen, wordt gekozen voor een geleidelijke bosomvorming. Hiertoe worden over een periode van 20 jaar vijf verjongingsgroepen van elk minimaal 0,5 ha gekapt waar nieuwe boom- en struiksoorten zoals Zomereik zich kunnen vestigen of worden aangeplant. Zo wordt op termijn gestreefd naar een meer gemengd en structuurrijk bostype. In bosbestanden waar er reeds voldoende variatie aanwezig is, wordt deze in stand gehouden. Daarnaast worden maatregelen voorzien voor streektypische soorten als de Vuursalamander, de Hazelworm, Boshyacinth, enz.

6.      Wat zijn bosbestanden?

Elk bos wordt ingedeeld in bosbestanden. Dit zijn grote eenheden bos waarbinnen op een bepaald moment dezelfde beheermaatregelen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld kappingen of aanplantingen. In de planningstabel van het bosbeheerplan kan je zien wanneer welke maatregelen in welke bosbestanden worden uitgevoerd. Heynsdaelbos in ingedeeld in 18 bestanden. Je vindt ze terug op de bestandenkaart hieronder.


7.      Wie krijgt toegang tot het bos van Heynsdaele?

Het bos van Heynsdaele is in principe niet toegankelijk. Dit wordt aangeduid met de bordjes 'verboden toegang' aan de hekkens van het bos  en aan de toegang tot het Instituut. De mensen en diensten die moeten instaan voor het beheer van het bos hebben uiteraard wel toegang tot het bos voor de duur van de werken. Daarbuiten kunnen andere mensen uitzonderlijk toegang verkrijgen tot bepaalde aangeduide wegen in het bos.

8.      Welke wegen kunnen occasioneel opengesteld worden?

In het bosbeheerplan is ook een toegankelijkheidsregeling opgenomen. Daarin staat dat bvb organisatoren van activiteiten uitzonderlijk toegang kunnen verkrijgen tot Heynsdaelebos mits voorafgaandelijke toestemming van het Instituut, de beheerder en het ANB. Daarbij kan enkel toegang worden verleend tot een welbepaald deel van het bos en onder welbepaalde voorwaarden. Elke aanvraag dient ruim op voorhand te worden bezorgd aan de diensten van het Instituut. Het occasioneel toegankelijke deel van het bos is aangeduid op het onderstaande kaartje.


9.      Mag er gespeeld worden in Heynsdaelebos?

Zoals reeds gezegd, is het bosgebied van Heynsdaele niet toegankelijk. Voor de leerlingen van het Instituut is wel een speelzone afgebakend in de bosbestanden 1 tot en met 6. In de bestanden 1, 2, 3 en 4 werd hiervoor een onverhard fietstracé aangelegd. De bestanden 5 en 6 dienen minder intensief gebruikt te worden en dienen als buffer naar het achterliggende bos. In geen enkele van de bestanden kan er, al dan niet permanente, infrastructuur geplaatst worden en tijdens het voorjaar (maart tot en met mei) wordt er minder intens in het bos gespeeld om vegetatie en broedvogels niet te sterk te verstoren. Buitenstaanders hebben evenwel geen toegang tot deze speelzone.

10.  Wat is er nog verboden in het bos?

Uiteraard is het verboden om vuur te maken in het bos, om planten te plukken of te beschadigen of dieren op te schrikken en om afval achter te laten. Ook mag er geen groenafval tijdelijk gestockeerd worden in het bosgebied en mag er geen (brand)hout gestapeld worden in afwachting van verder gebruik. De dode stammen en takken die zich in het bosgebied bevinden, blijven daar permanent liggend als dood hout ten gunste van de biodiversiteit. Het bos dient dus in zijn geheel volledig vrijgehouden te worden voor de aanwezige dieren en planten die er ongestoord moeten kunnen gedijen.

11.  Wat betekent het FSC-certificaat van Heynsdaele?

Het bosgebied van Heynsdaele is FSC-gecertificeerd. Dit betekent dat het internationaal wordt erkend als een duurzaam beheerd bos. Een bos dus dat in goede staat wordt beheerd met aandacht voor mens, milieu en biodiversiteit en ongeschonden kan doorgegeven worden aan de volgende generaties. Hierop gebeuren regelmatige controles. Om de FSC-erkenning van alle bosgebieden van het provinciebestuur te behouden, mogen daarop geen inbreuken worden vastgesteld. Dus ook niet in Heynsdaelebos!

12.  Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op het Provinciaal Instituut Heynsdaele kan je terecht bij de heer Frederick Maes (0479/ 40 35 04) en de heer Filip Claeys (0499/56 04 91 of 055/23 09 50).

Voor meer informatie omtrent het bosbeheer(plan) van Heynsdaelebos kan je terecht bij de heer Jos De Laender (0476/25 74 47).

 

Comments