Natuurbeheer‎ > ‎

Boswerken 2012

Omdat er in 2011 geen hameringen konden gebeuren in het bosgebied omwille van personeelsgebrek bij de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), werden de voorziene bosbouwwerken voor Heynsdaele in 2012 hernomen.
Zo werd er op de openbare houtverkoop van het ANB op 14 juni 2012 in totaal 222 m3 meter FSC-gecertificeerd hout van Heynsdaelebos verkocht. De stammen zijn afkomstig van een zogenaamde 'selectieve hoogdunning'. Hierbij worden exoten en beuken verwijderd uit het bos, ten voordele van Zomereik en Gewone es die hierdoor meer kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en voor zaailingen te zorgen in de vrijgekomen oppervlaktes.
Daarnaast werd beslist om een aantal geplande werken uit 2011 niet meer uit te voeren. Zo wordt verjongingsgroep 1, goed voor een voorziene kap van circa 140 bomen en zowat 400 m3 hout, niet uitgevoerd. De reden voor het niet kappen is de mogelijke grondschade gezien de te kappen bomen gelegen zijn op steile hellingen en in bronzones, de moeilijke bereikbaarheid van de bomen en het veelvuldig voorkomen van Hyacinth in de kapzones.
Deze niet uitgevoerde verjongingsgroep kan gecompenseerd worden door later voorziene groepen iets ruimer te kappen zodat de totale oppervlakte van nieuwe open ruimte voor spontane verjonging binnen de looptijd van het beheerplan in Heynsdaelebos toch behouden blijft.
Er dient ook te worden opgemerkt dat er reeds twee van de voorziene vijf verjongingsgroepen van elk 0,5 ha gerealiseerd zijn (met name de groepen 5 en 3 in 2009) waardoor reeds 40% van de oppervlakte voor spontane verbossing is gerealiseerd in Heynsdaele. In 2015 staan er nog twee verjongingsgroepen op het programma (groepen 2 en 4). De oppervlakte hiervan kan uitgebreid worden in vervanging van verjongingsgroep 1 zodat de totale doelstelling van nieuwe open ruimte wordt gehaald over de 20 jaar van het beheerplan.
Ook de kap van een 50-tal populieren werd omwille van dezelfde redenen definitief afgevoerd. In de plaats daarvan mogen de stammen verder uitgroeien om ze te laten afsterven als staand dood hout. Wat niet alleen exploitatieschade in het bos vermijdt maar ook meer kansen biedt voor een hogere biodiversiteit (meer insecten en bijhorende vogels zoals spechten, waardoor later ook meer kansen voor holenbroeders en vleermuizen).
Maaibeheer 2012
Verder werd ook het maaibeheer in het Heynsdaelebos in 2012 verder gezet. Dat bestaat ondermeer in het vrijhouden van twee zonbeschenen plekken in het bos, dienstig als zonnebank voor de Hazelworm, een pootloze hagedis die nu al in het bos aanwezig is. Daarnaast werd de aanplant van eind december 2011 na de kaalkap van een populierenbosje 'gezuiverd' en 'ingeboet'. Dit betekent dat de jonge plantjes (voornamelijk Es en Zwarte els) werden vrijgesteld van concurrentie door de omringende grassen en bramen waardoor ze de kans krijgen om hier bovenuit te gaan groeien. Eventuele ontbrekende plantjes werden aangevuld. Hiervoor werden officiële attesten van erkende autochtone herkomst afgeleverd.
Ook in 2013 wordt deze jonge aanplant nog vertroeteld met een dergelijke nazorg. Daarna moeten de boompjes en struikjes zelf hun groeivoorsprong op de grassen zien te behouden. Alle maaiwerken worden traditioneel uitgevoerd door organisaties uit de sector van de sociale economie.

Sluikstortjes ontdekt!
In 2012 werden ook occasioneel kleine (groen)stortjes ontdekt in de bosranden van het Instituut. Aangezien dit niet alleen storend is voor het bosmilieu, maar tevens de totale FSC-erkenning van de bosgebieden van het provinciebestuur in het gedrang kan brengen, zal hierop streng worden toegezien. Indien nodig zal de milieuhandhaving van het ANB worden ingeschakeld. Om herhaling te voorkomen, zal er binnenkort voor meer dan 100 lopende meter nieuwe kastanjehouten afsluiting worden geplaatst aan de bosranden, samen met bebording van 'verboden toegang'.
Vooruitblik
Tot slot nog een blik vooruit. Er zijn voor 2013 en 2014 in het beheerplan geen kappingen meer voorzien met uitzondering van de uitvoering van de openbare verkoop van 2012 (exploitatietermijn tot en met 31/12/2013) en een voorziene hakhoutkap van bosrand 5 (< 30 m3). Gezien deze bosrand laatst werd afgezet in 2007 werd beslist om deze werken te verschuiven naar 2015, jaar waarin ook de hakhoutkap van alle andere bosranden (1, 2 , 3 en 4) is voorzien.
In 2013 en 2014 dient dus enkel maaibeheer te worden uitgevoerd in de bosbestanden van Heynsdaele. De laatste grote kapbeweging voor deze planperiode in het bos is dus voorzien in 2015 met de creatie van twee (grotere) verjongingsgroepen.

Comments