Historiek‎ > ‎

Opening 'Witte Villa'

29 Augustus 2008
 
Met deze opening van de witte villa wordt meteen ook de start gegeven van een nieuw werkjaar/schooljaar in het provinciaal instituut Heynsdaele. Het 40 ste werkingsjaar!
Nu bijna 40jaar geleden op 1 sept '68 was het de allereerste eerste schooldag in Heynsdaele. Er werd toen gestart met één jongen. Op het einde van dat eerste schooljaar had men 13 jongens. Heynsdaele was nieuw, had geen traditie maar kon rekenen op het enthousiasme van een handvol medewerkers die de missie van de instelling zouden trachten waar te maken nl.” Hulp bieden aan jongens met karakterstoornissen en hen betere levenskansen bieden door hen een beroep aan te leren”. De aanwezige infrastructuur van het ex-sanatorium werd daarbij zo goed als kon benut.
 
In de daarop volgende jaren groeide het aantal jongeren én het aantal medewerkers. Het toenmalig Fonds 81, later omgedoopt in Vlaams Fonds en Vlaams agentschap erkende Heynsdaele achtereenvolgens voor de opvang van 40,50, en 70jongens. Vanaf dit schooljaar hebben we een erkenning voor 73 jongeren!
Naarmate de groep groter werd bleek al gauw dat de bestaande infrastructuur niet meer voldeed. Meerdere ruimtes werden ingericht als nieuwe leefruimtes, het voetbalveld en het zwembad werd aangelegd. Vermits er in de school geopteerd werd voor 4 beroepsopleidingen was er ook de nood aan nieuwe en modern uitgeruste ateliers, die in 1971 in gebruik werden genomen.
Het provinciebestuur investeerde, vanaf de oprichting tot nu, heel wat middelen om internaat én school de materiële mogelijkheden te bieden hun opdracht goed te kunnen vervullen.
Enkele voorbeelden op een rijtje gezet:
* de bouw van een wooncomplex voor drie leefgroepen (nog steeds bekend als de nieuwbouw(in 1987)
* sedert 2000 was er naast de nieuwe projecten een bijna permanente reeks van verbouwingen en renovaties aan de gang. We noemen maar enkele feiten uit het recente verleden en uit de actuele situatie
* in het hoofdgebouw werd er voor 1 300 000 euro gerenoveerd. Dat omvatte; de installatie van een gloednieuwe grootkeuken (2002), vernieuwing van het onthaal(2004) en vernieuwing totale branddetectie, met compartimentering en branddeuren, vernieuwing van de stookplaats en de cv hoofdleidingen, renovatie van leefgroep A, nieuwe ramen voor de kapel, enz…
* in de nieuwbouw werden ondertussen heel wat zaken vernieuwd welke door de jaren veel te verduren hadden zoals binnendeuren, vloeren, de cv en de platte daken. Voor een totaalbedrag van ongeveer 300 000 euro.
* het Jeugdhuis(leefgroep B) werd ook gerenoveerd in 2003 voor een kostprijs van 330 000 euro.
* er werd een huis in Ronse aangekocht (het buitenhuis) om meer tegemoet te komen aan de integratie van de oudste jongeren. Via kamertraining wordt hen meer zelfstandigheid bijgebracht.
* ondertussen werden er buiten op het domein ook heel wat aanpassingen gedaan nl.: de hoofdingang is voorzien van nieuwe trappen en een hellend vlak, het domein kreeg een nieuwe toegangspoort en de speelplaatsen (de kleine speelplaats is net klaar) werden vernieuwd en kregen ook luifels. Het domein kreeg nieuwe verlichting en de rioleringen werden vernieuwd. Sedert de lente is er ook een nieuw polyvalent sportveld aangelegd en vanaf september gaat ook de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik, dit alles waren investeringen van rond de 700 000euro.
* én last but not least de renovatie van deze witte villa die we vandaag inhuldigen voor een totale kostprijs van 460 000 euro.
Deze villa had doorheen haar bestaan altijd een wat bijzondere plaats in het geheel van Heynsdaele. Ten tijde van het sanatorium was ze de woonst van de directeur-geneesheer verbonden aan de instelling. In de jaren '70 werd ze bewoond door één van de leefgroepen die het internaat rijk was. Ze was het enige gebouw waar slechts één leefgroep woonde en vanwege dat aspect werd het verblijf door jongeren maar ook door personeel daar als een zeker privilege aanzien. Het relatief rustigere klimaat dat er heerste kwam ook ten goede aan de enkele jongeren die buiten Heynsdaele school liepen. Door het beschikbaar komen van andere gebouwen in de beginjaren '80 hield de villa even op te bestaan als vaste woonst voor een leefgroep. Ze werd dan tijdelijk gebruikt als reserve-leefruimte om werkzaamheden op andere plaatsen mogelijk te maken. Tijdelijk was ze een vergaderplaats voor de toeristische dienst van de Provincie en nog later tot begin van dit decennium werd ze verhuurd als tijdelijke verblijfplaats voor bivakkerende jeugdverenigingen.
Enkele jaren terug groeide het plan om van dit HUIS terug een volwaardige deel van het TEHUIS te maken. Verschillende factoren waren daar aanleiding toe. Enerzijds had de school, alweer door andere evoluties, behoefte aan extra lokalen in het hoofdgebouw. Anderzijds was er de nood om vanuit pedagogogisch en organisatorisch oogpunt te streven naar het ongedaan maken van woonfunctie en onderwijsfunctie in eenzelfde gebouw. Toen, na het betrekken van het eveneens totaal vernieuwd jeugdhuis en de verhuis van een groep naar centrum Ronse nog slechts één groep het hoofdgebouw bewoonde diende het vertrek van deze groep naar de villa zich aan. De renovatie nam tijd in beslag en de verhoopte datum om de verhuis te kunnen maken werd meermaals verschoven, maar omstreeks Pasen van dit jaar was het zover. De leefgroep kon er zijn intrek nemen .
Het resultaat van het werk mag gezien zijn. Het statige huis van weleer dat intussen tal van mankementen vertoonde met zijn klassiek, vooral gedateerd, interieur is omgetoverd tot een degelijke, comfortabele en aangenaam ogende woonst. Vernieuwde nutsvoorzieningen, een nieuwe aankleding, zelfs architecturale ingrepen hadden plaats en uiteraard kwam er een geheel nieuwe inrichting inclusief keuken en meubilair. Omdat de renovatie gebeurde met goedkeuring van het Vlaams Agentschap kon, via de nieuwe VIPA regeling, een wezenlijke subsidiëring bekomen worden.
En omdat niet alleen comfort maar ook esthetiek belangrijk wordt geacht en het via de VIPA reglementering ook voorzien wordt, werd een kunstenaar gevraagd in het interieur elementen aan te brengen die bewoners en bezoekers even kunnen appelleren op deze waarde. De heer Pieter Mathysen, een jong Antwerps kunstenaar, werd hiervoor aangezocht en heeft op zijn manier invulling gegeven aan die opdracht. Het resultaat kan u bewonderen tijdens de rondleiding.
Nog even iets over de specificiteit van de bewoners van deze witte villa.
Sedert enkele jaren is er in Vlaanderen een stijgende nood aan deskundige opvang voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen én met ASS (autispectrumstoornissen) vooral dan voor normaal begaafde jongeren.. Zij vormen binnen de totale groep jongeren met gedrags -en emotionele stoornissen een wat aparte categorie met een zeer complexe problematiek.
Onze instelling wilde haar bijdrage leveren en heeft sinds 2004 stilaan gewerkt aan de opbouw, via gespecialiseerde vorming en begeleiding van het personeel, van deze éne leefgroep voorbehouden aan jongeren met deze problematiek. Wil men in de toekomst hier verder aan werken dan is dit zeker een uitdaging, want een specifieke, nog meer aangepaste benadering van deze doelgroep door het tehuis én de school is noodzakelijk om ‘enig' succes te kunnen boeken. We willen hier in het provinciaal instituut Heynsdaele, met de steun van het provinciebestuur, graag deze uitdaging aangaan!
Ondanks de vele materiële tegemoetkomingen, vorming en scholing van personeel blijft de begeleiding van deze jongeren een zware taak. Dit geldt zowel voor onderwijskundige als leefgroepgerichte opvang.
Elke dag opnieuw krijgen 73 jongeren hier kansen en probeert het personeel met verenigde krachten de vleugels van deze jongeren weerbaar en sterk genoeg te maken om het leven in onze maatschappij aan te kunnen en om na het verblijf in deze instelling iets van hun leven te kunnen maken. Dat al veertig jaar lang en ondertussen 1000 leerlingen later! Bij deze is dus een dankwoordje voor al deze mensen hier zeker ook op zijn plaats!
Bedankt!
 
 
 
 
 
 
Comments