Werking‎ > ‎

Natuurbeheer

Situering bosgebied

Het Heynsdaelebos is ongeveer 30 ha groot en maakt deel uit van een groter boscomplex van ongeveer 44 ha gelegen op de grens van Ronse met Kluisbergen. Het bos behoort tot de gordel van bijzonder waardevolle bronbossen in de Vlaamse Ardennen. Momenteel wordt het bos nog gedomineerd door beuken die zijn aangeplant na de laatste wereldoorlog, toen grote delen van het bos gekapt werden om militaire redenen. Op de steilere hellingen is het bos evenwel gevarieerder met ondermeer zomereik, zoete kers en gewone es. In het voorjaar tref je er paarse tapijten van bloeiende boshyacinten en in de omgeving van de verschillende bronnen zijn er nog waardevolle vegetaties met zeldzame planten.

In het bos komen ook heel wat typerende bosvogels zoals boomklever, bosuil en glanskop tot broeden. De vuursalamander komt er waarschijnlijk niet meer voor, maar in een poel en in de beken zijn er nu nog drie soorten salamanders te vinden. Het bos is ook aantrekkelijk voor verschillende vleermuissoorten zoals bijvoorbeeld de rosse vleermuis.

In november 2006 werden de paddestoelen die op het domein te bewonderen zijn voor het eerst geïnventariseerd. Wij hebben er een aparte pagina aan gewijd.

Bosbeheer

De bosgebieden zijn voor het publiek niet vrij toegankelijk omwille van de aard van het opvoedingsproject van het provinciaal instituut.

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen maakte in 2006 een nieuw, uitgebreid bosbeheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer en een bijhorend toegankelijkheidsreglement op voor de bosgebieden welke behoren tot het Provinciaal Instituut Heynsdaele. In het bosbeheerplan worden volgende beheerdoelstellingen voor Heynsdaelebos vooropgesteld:

  • streven naar een evenwichtig en gevarieerd bosecosysteem met een veelheid aan biotopen en leefgemeenschappen;
  • geleidelijke omvorming van de beukenbestanden naar een meer gemengd bostype met een gevarieerde struiklaag;
  • uitbreiding van het habitat "essenbronbos" en verbetering van de kwaliteit van de bronbeken;
  • ontwikkeling van gradiëntrijke bosranden, geleidelijke bosovergangen en aansluiting van kleine landschapselementen op het bos;
  • creatie van luwe beekplassen als potentiële voortplantingshabitat voor de vuursalamander;
  • afbakening van een speelzone voor de jongeren van het tehuis;
  • verdere ontoegankelijkheid van de bosgebieden voor het publiek, behoudens occasionele toestemming langs een vast afgebakend pad;
  • mogelijkheid voorzien van aansluiting van een aanwezig wandelpad op een openbare wandelroute van de stad Ronse
Het beheer van de bosgebieden van het Provinciaal Instituut Heynsdaele wordt gecoördineerd door het provinciaal domein Puyenbroeck.
Info en contact: puyenbroeck@oost-vlaanderen.be ; telefoon: 09/ 342 42 15 (Dirk Willems, diensthoofd); fax: 09/ 342 42 59.
Comments