Ons aanbod

In ons MFC bieden we een aantal hulpvormen aan, zogenaamde functies. Wij bieden enkel niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan. Dit betekent dat het de 'Intersectorale Toegangspoort' is die beslist over de toegang tot onze hulpverlening. De medewerkers van de 'Intersectorale toegangspoort' bepalen wie in aanmerking komt voor welke hulpverlening. Tevens hebben zij een goede kennis van alle jeugdhulpaanbieders en zullen ook een voorstel doen van voorzieningen waar je terecht kan.


MFC Heynsdaele biedt volgende functies aan:            

 • Verblijf 
  Dit betekent dat de jongere in ons centrum overnacht, met inbegrip van opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden en avonden.
  Dit kan op elke dag van het jaar en kan verschillen in duur en frequentie.

 • Dagopvang
  • schoolvervangende dagopvang (=dagbesteding) : betreft het aanbieden van opvang binnen de schooluren waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld bij jongeren die tijdelijk niet kunnen aansluiten op school of jongeren die nood hebben aan een individueel programma in samenwerking met school.
  • schoolaanvullende dagopvang:  betreft het aanbieden van specifieke opvang buiten de schooluren. Dit kan 's morgens, over de middag, na 16:00, op woensdagmiddag en in de vakanties.
 • Mobiele en/of ambulante begeleiding
  Deze begeleiding is opvoedingsondersteuning voor de jongere met zijn netwerk. Dit gebeurt tijdens overlegmomenten bij jou thuis komen (mobiel), of bij ons in het centrum (ambulant).
  Concreet betekent dit dat we:
  • samen zoeken naar antwoorden op vragen
  • uitleg geven over de problemen
  • opvoedingstips of methodieken aanbieden
  • gesprekken voeren met zowel de jongere als het gezin

   Mobiele begeleiding bieden we aan in een radius van plus minus 100 km. Elke aanvraag wordt steeds individueel bekeken. 

Wij bieden ook mobiele ondersteuning aan jongvolwassenen die zelfstandig (willen) wonen (mobiele vervolgondersteuning voor jongvolwassenen). Zij zijn tussen 21 en 25 jaar oud en hebben ooit verbleven in een VAPH voorziening. 

Tussen deze hulpvormen kan soepel geschakeld worden. Zo proberen we steeds de juiste zorg op maat te bieden.
Deze functies zijn steeds betalend. De facturatie omvat alle functies die worden ingezet en wordt verrekend aan de hand van 2/3e van de kinderbijslag.Hoe proberen wij zorg op maat te bieden?

Via individuele begeleiding (IB)
Naast zijn taak als begeleider van het groepsgebeuren vervult hij/zij de rol van individuele begeleider voor twee of drie jongeren. Die betrokkenheid houdt in dat hij het is, eerder dan zijn collega's, die de jongere voor een individueel onderhoud bij zich zal nemen, contact zal houden met de ouders, de belangen van de jongere zal behartigen naar andere medewerkers toe.

Via dialoog
Gesprek is het voornaamste middel in de individuele begeleiding. Door daarbij een specifieke methodiek te hanteren krijgt het een therapeutische waarde. Elementen uit het dagdagelijkse gebeuren, vaak conflictmomenten, worden als aanleiding gebruikt. 

Het onder ogen zien van de eigen bijdrage in het verloop der gebeurtenissen leidt stilaan tot beter inzicht in de situatie en tot meer zelfkennis. Meer controle over eigen gedrag, mogelijkheid om bewuster keuzes te maken zijn een gevolg ervan. Hierop gaat het zelfvertrouwen verstevigen van waaruit nieuwe situaties positief aangepakt kunnen worden.

Via vertrouwen
Het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een vruchtbaar verloop van zo 'n proces zal bij de aanvang van het verblijf massaal en onvoorwaardelijk vanuit de opvoeder moeten geboden worden teneinde een gelijkaardige attitude vanuit de jongere groeikansen te geven.

Via gespecialiseerde diensten
Naast begeleiders zijn er medewerkers met een meer specifieke functie: dokter(psychiater), sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten e.a. die naast hun diagnostische bijdrage ook begeleidende tussenkomsten naar de jongere toe hebben.

Via overleg
Overlegmomenten, formeel en informeel, tussen al deze medewerkers zorgen ervoor dat de benadering gecoördineerd blijft verlopen.

Waarom hechten wij veel belang aan ouders?

Contact met de ouders neemt in de begeleiding een belangrijke plaats in. De loyauteit tussen ouders en kind wordt door ons erkend en actief aangewend als therapeutisch middel. Hoewel een verblijf een verminderde aanwezigheid thuis impliceert, blijft het verstevigen van de band met het thuismilieu de doelstelling. Weekends en vakanties worden daarom bij voorkeur thuis doorgebracht. Waar de conflictsfeer (nog) te groot is wordt een draagbaar regime van gedeelde opvang tussen thuis en MFC met de ouders afgesproken.

Wanneer en hoe hebben we overleg met de ouders?

Contact met de ouders vanuit het MFC wordt voor een deel opgenomen door de individuele begeleider in samenspraak met de maatschappelijk assistent. Gesprekken die eerder informatief en praktisch van aard zijn verlopen meestal telefonisch. Overlegmomenten waarbij de problematiek van de jongere en zijn gedragsevolutie in relatie tot de aanpak besproken worden, vinden plaats in Heynsdaele zelf of via een huisbezoek. De ouders kunnen steeds beroep doen op de gespecialiseerde diensten. Vaste contactmomenten zijn er driemaal per jaar ter gelegenheid van de "oudercontactdag" die school én MFC samen organiseren.

Wie staat er voor jullie  klaar?


Elke leefgroep heeft zijn vaste begeleiders. Een van hen wordt de Individuele Begeleider (IB) van de jongere. Dit is iemand die extra aandacht aan de jongere zal besteden. De begeleiders zijn er om het leven in de groep in goede banen te leiden. Bij hen kan de jongere ook altijd terecht met vragen of problemen.

Andere mensen waarbij je terecht kan zijn:
 • Maatschappelijk werkers: bij hen kan je terecht met vragen rond familie, consulent, weekend- en vakantieplanning
 • Bij de psychologen kan de jongere terecht voor psychotherapie.
 • De ergotherapeuten kunnen extra individuele begeleiding geven: bijvoorbeeld training rond sociale vaardigheden en individuele ergotherapie.
 • Met lichamelijke problemen en vragen rond medicatie kan je terecht bij onze verpleegster. Als het nodig is verwijst zij door naar onze psychiater.

Comments